- فایل word ارسال گردد

- مشخصات صاحب اثر ارسال گردد 

- شماره تماس برای رفع اشکالات احتمالی